Nowoczesny system detekcji cyjanowodoru – dofinansowanie

Miło nam poinformować Państwa, że otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków funduszu celowego na realizację projektu pod tytułem „Poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez zakup i montaż systemu detekcji cyjanowodoru sterującego pracą wentylacji przemysłowej”. Całkowita wartość projektu: 32 440,02 PLN Kwota dofinansowania: 25 714,00 PLN Data podpisania umowy: MARZEC 2024 Cel główny projektu zostanie...

Piec komorowy – wybór dostawcy

Miło nam poinformować, że został wybrany dostawca pieca komorowego. W ramach postępowania zostały złożone 3 oferty. Wybrano piec firmy IZO, który otrzymał sumaryczną ilość punktów 78,5. Piec firmy KEPKA otrzymał 64,5 pkt, piec MERAZET 49 pkt.

Zakup pieca komorowego w ramach projektu – zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Budowa Centrum Innowacji i Doskonalenia Technologii Galwanicznych i wdrożenie usług wytwarzania antybakteryjnych powłok anodowych na stopach aluminium” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), priorytet FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację, działanie FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz...

Dostawa i montaż hali – dodatkowe informacje

Ze względu na zapytania i wątpliwości związane z grubością płyt warstwowych proszę o przeliczenie ofert na płyty spełniające następujące parametry: Współczynnik przenikania ciepła nie większy niż: 0,20 W/m2K dla ścian zewnętrznych 0,15 W/m2K dla dachów i stropodachów W związku ze zmianami wydłużamy termin składania ofert do dnia 03.10.2023 do godziny 23.59 Proszę o przeliczenie ofert zgodnie z...

Dostawa i montaż hali – zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Budowa Centrum Innowacji i Doskonalenia Technologii Galwanicznych i wdrożenie usług wytwarzania antybakteryjnych powłok anodowych na stopach aluminium” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), priorytet FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację, działanie FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz...

Serwer – wybór dostawcy

Informujemy, że została wybrana firma na zakup: Serwera wraz z aplikacją do archiwizowania danych, systemem NAS,  UPS, szafą serwerową oraz usługą wdrożenia i systemem monitorowania. Najwyższą ilość punktów uzyskała firma: DIRECT STORE Anna Włodarczyk

Serwer – ponowne zapytanie ofertowe

W związku z brakiem ofert spełniających kryteria informujemy, że ponownie ogłaszamy nabór ofert. Przedmiot ofertowania nie ulega zmianie. Numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności 2023-56375-170099 Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/170099?sekcja=oferty Termin złożenia ofert: Oferty w formie elektronicznej prosimy złożyć do dnia 21.08.2023 do godziny 23.59...

Serwer – zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Budowa Centrum Innowacji i Doskonalenia Technologii Galwanicznych i wdrożenie usług wytwarzania antybakteryjnych powłok anodowych na stopach aluminium” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), priorytet FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację, działanie FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz...

Informujemy, że projekt pn. „Budowa Centrum Innowacji i Doskonalenia Technologii Galwanicznych i wdrożenie usług wytwarzania antybakteryjnych powłok anodowych na stopach aluminium”

realizowany przez firmę ELBIT ŚLIWIŃSCY  SP.J. został wybrany do dofinasowania w  ramach programu:

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)
dla Priorytetu: FESL.10.00 – Fundusze Europejskie na transformację
dla Działania: FESL.10.03 – Wsparcie MŚP na rzecz transformacji
Cel główny: Wzrost konkurencyjności poprzez program inwestycyjny polegający na budowie hali produkcyjnej (450m2) i budynku socjalno-biurowego (170m2) oraz modernizacji istniejącej (40m2) hali produkcyjnej, zakupem 20 środków trwałych oraz 9 licencji oprogramowania na potrzeby wdrażania 2 nowych i innowacyjnych procesów technologicznych, 2 innowacyjnych usług będących wynikiem własnych prac B+R oraz 1 innowacji organizacyjnej.
Program realizowany będzie w Czeladzi w latach 2023-2026.
Zakres projektu:
1. Budowa nowej hali produkcyjnej (450 m2) i budynku socjalno-biurowego (170m2) oraz modernizacja istniejącej hali (40m2).
2. Zakup 20 środków trwałych służących wdrożeniu nowych innowacyjnych usług (powłok aBAC) oraz procesu niklowania chemicznego detali oraz 9 licencji oprogramowania wspierającego zadania produkcyjno-organizacyjne.
3. Zakup i instalacja 1 ŚT konwencjonalnej i eksperymentalnej oczyszczalni ścieków.
Przedmiot:
a. wdrożenie innowacji:
– 2 produktowych (objętych zgłoszeniem patentowym), czyli 2 nowych usług pokrycia powierzchni wymagających podwyższonego standardu ochrony mikrobiologicznej, aktywnymi mikrobiologicznie powłokami anodowymi (aBAC) z elektroosadzonymi nanocząstkami odpowiednio:
*srebra,
*złota.
– 2 procesowych, tj.: 1 będącej technologią wytwarzania powłok przeciwdrobnoustrojowych aBAC, a 2 będąca innowacyjnym sposobem oczyszczania ścieków poprzemysłowych eliminujących jony niklu ze ścieków pogalwanizacyjnych.
b. utrzyma, a w perspektywie zwiększy konkurencyjność poprzez:
– wdrożenie 5 innowacji (3 dotychczas niespotykanych na rynku, w tym 2 produktowych i 1 procesowej, zgodnie z zgłoszeniem patent. i 1 organizacyjnej),
– utworzenie 11 nowych miejsc pracy;
– obniżenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa,
– zwiększenie wykorzystania rozwiązań proekologicznych, co podniesie przychody i pozycję firmy na rynku oraz wprowadzi do firmy założenia GOZ.
c. zwiększy zdolność płacenia podatków w województwie śląskim

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Całkowita wartość projektu: 16 082 550,10 PLN

Kwota dofinansowania: 6 868 744,83 PLN

Informujemy, że ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J. zrealizował w partnerstwie z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku projekt pt.:

Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium.

Celem projektu było opracowanie technologii wytwarzania aktywnych mikrobiologicznie powłok anodowych. Cel projektu został osiągnięty poprzez wyznaczenie parametrów prowadzenia procesów elektroosadzania cząstek złota i srebra wewnątrz nanoporowatej matrycy wytworzonej anodowo na powierzchni aluminiowych detali oraz określenie zależności własności antybakteryjnych i antygrzybicznych tych powłok od sposobu prowadzenia procesu.

Wartość projektu: 2 195 833,30 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 2 043 341,28 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 1 596 768,73 PLN

Informujemy, że ELBIT ŚLIWIŃSCY SP. J. zrealizował projekt pt.:

Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnej metody wytwarzania nanostruktur – powłok tlenkowych i rozwój działalności B+R przy współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi.

Projekt polega na zakupie innowacyjnej technologii wraz z oczyszczalnią wody i dygestorium w celu uszczelniania powłok tlenowych na drobnych elementach wykorzystywanych w biotechnologii przemysłowej i medycznej, inżynierii medycznej, nanotechnologii. Podjęcie współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi i rozwój prac B+R dzięki doposażeniu laboratorium w przyrządy pomiarowe do badania powłok anodowych oraz zastosowaniu rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych na nowo utworzonych stanowiskach pracy.

Program był realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (perspektywa 2007-2013) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP.

Wartość projektu: 873 278,41 PLN

Wartość dofinasowanie: 347 330,80 PLN

Informujemy, że ELBIT BĘDZIN Tamara i Piotr Śliwińscy Spółka Cywilna zrealizował projekt pt.:

Rozwój prowadzonej działalności w powiecie Będzińskim poprzez zakup specjalistycznej aparatury badawczej do analizy materiałowej.

Projekt polegał na zakupie specjalistycznej aparatury pomiarowej do prowadzenia analiz materiałowych. Nowoczesny sprzęt pozwala na dokładne, nieniszczące i bezinwazyjne, a przede wszystkim szybkie analizy przeprowadzane bez konieczności stosowania toksycznych substancji chemicznych. Zasada działania sprzętu oparta jest na metodzie fluorescencji rentgenowskiej.

Program był realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (perspektywa 2007-2013) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP.

Wartość projektu: 201 635,03 PLN

Wartość dofinasowania: 82 942,93 PLN

Z

Projekty zrealizowane

 • Wdrożenie technologii selektywnego złocenia styków;
 • Wdrożenie technologii złocenia chemicznego obwodów drukowanych;
 • Wdrożenie technologii złocenia miękkiego;
 • Wdrożenie technologii selektywnego cynowania;
 • Wdrożenie technologii niklowania galwanicznego;
 • Zakup budynku na nową lokalizację zakładu;
 • Wdrożenie technologii anodowania, anodowania twardego i barwienia aluminium;
 • Wdrożenie technologii srebrzenia i miedziowania;
 • Wdrożenie technologii miedziowania kwaśnego;
 • Wdrożenie technologii niklowania chemicznego;
 • Zakup w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 spektrometru rentgenowskiego serii XSTRATA 960 firmy OXFORD INSTRUMENTS umożliwiającego pomiar grubości powłok;
 • Uruchomienie procesu anodowania w nowej lokalizacji;
 • Pozyskanie dotacji unijnej ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 na zakup oczyszczalni ścieków oraz sprzętu laboratoryjnego i kontrolno-pomiarowego;

Projekty w trakcie realizacji

 • Prace nad ulepszeniem procesu anodowania;
 • Wdrażanie nowych technologii w procesach złocenia, niklowania, srebrzenia i cynowania polepszających własności powłok galwanicznych;

Projekty w planach

 • Prace nad ulepszeniem procesu anodowania;
 • Uruchomienie procesów złocenia, niklowania, srebrzenia i cynowania w nowej lokalizacji;
 • Rozbudowa bazy technologicznej