Zakup zestawu chłodzącego do kąpieli – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 4.11.2019 roku został wybrany dostawca zestwu chłodzącego do kąpieli. Dostawcą zestawu chłodzącego do kąpieli została firma Meigros. Była to jedyna oferta, które wpłyneła w związku z zapytaniem ofertowym na zakup zestawu chłodzącego.

Zapytanie ofertowe – zakup zestawu chłodzącego do kąpieli

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu chłodzącego do kąpieli.

Zestaw chłodniczy składa się z agregatu chłodniczego w wydajności nominalnej 2,3 kW przy odparowaniu -10 stopni C. Zasilanie 220-240 V 50 Hz, minimalna pojemność zbiornika 2,3 l. Zakres pracy -15 do +20 stopni Celsjusza. Czynnik chłodzący R404A/R507. Agregat należy wyposażyć w zbiornik wyrównawczy 10l i płytkowy wymiennik ciepła, przystosowany do pracy w temperaturach -10 do 180 stopni Celsjusza i ciśnieniu roboczym do 25 bar z możliwością stosowania wodnego roztworu glikolu do max 50% w układzie obiegowym.

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 31.10.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup zestawu chłodzącego do kąpieli”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup zestawu chłodzącego do kąpieli”