Zakup zasilacza prądu stałego – zapytanie ofertowe

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu zasilacza prądu stałego. Zasilacz przeznaczony będzie do prowadzenia procesu anodowania.

Wymagania sprzętowe:

  • maksymalny prąd 600A
  • maksymalne napięcie 30V

Opcjonalne parametry

  • chłodzenie powietrzem
  • liniowa regulacja napięcia i prądu
  • stabilizacja prądu z dokładnością do 2% w całym zakresie regulacji
  • stabilizacja napięcia z dokładnością do 1% w całym zakresie regulacji

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 23.09.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
2. Oferty można składać:
osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup zasilacza prądu stałego”
w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup zasilacza prądu stałego”