Zakup wanny 200l – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 8.11.2019 roku został wybrany dostawca wanny 200l.

Wybrana została oferta złożona przez firmę Krigall Krystyna Białecka. Oferta spełniała wszystkie kryteria postawione w zapytaniu ofertowym i była to oferta najtańsza.

Zapytanie ofertowe – zakup wanny 200l

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.:„Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu wanny 200l. Wanna używana będzie do procesu anodowania w 20% kwasie siarkowym

Minimalne wymagania sprzętowe:

  • wykonana z polipropylenu
  • wymiary: 700x500x600
  • rodzaj: standardowa
  • grubość płyty 10mm
  • wzmocnienia: stalowy kształtownik 60x40x3 (jeden pierścień), na wyskokości 350mmod podstawy wanny i na obrzeżu kołnierz z PP 20mm woków wanny o szerokości 70mm. Kształtownik szczelnie obłożony tworzywem PP
  • spawane: extruderem z zewnątrz wanny, wewnątrz wanny pręt PP

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 23.09.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

INFORMUJEMY, że termin składania ofert przedłużony został do dnia 31.10.2019 r. do godz. 23.59

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup wanna 200l”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup wanna 200l”