Zakup wanien 80l – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 8.11.2019 r został wybrany dostawca wanien 80l (6 szt.). Wybrana została oferta złożona przez firmę Krigall Krystyna Białecka. Oferta spełniała wszystkie kryteria postawione w zapytaniu ofertowym i była najbardziej korzystna.

Zapytanie ofertowe – zakup wanien 80l (6 szt.)

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu wanien 80l (6szt.). Wanny używane będą prowadzenia procesów w roztworach kwaśnych lub zasadowych

Minimalne wymagania sprzętowe:

  • wykonana z polipropylenu
  • wymiary: 300x500x600
  • rodzaj: standardowa
  • grubość płyty 10mm
  • wzmocnienia: stalowy kształtownik 40x40x3 (jeden pierścień), na wyskokości 250mm od podstawy wanny i na obrzeżu kołnierz z PP 20mm woków wanny o szerokości 70mm. Kształtownik szczelnie obłożony tworzywem PP

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 23.09.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

INFORMUJEMY, że termin składania ofert został przedłużony do 31.10.2019 r. do godz. 23:59

2. Oferty można składać:

osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup wanny 80l”
w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup wanny 80l”