Zakup siarczanu miedzi – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 13-01-2020 nastąpił wybór dostawcy siarczanu miedzi. Na dostawcę wybrano firmę STANLAB Sp. z o.o., ponieważ przedstawiona oferta była najtańsza.

Zapytanie ofertowe – zakup siarczanu miedzi

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu siarczanu miedzi pięciowodny CZDA(1 opakowenie = 25kg). Siarczan miedzi uzywany będzie do sporządzenia kapieli do procesu elektroosadzania miedzi w warstwie anodowej.

KOD CPV: 24313126-0 (siarczan miedzi)

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 10.01.2020 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup siarczanu miedzi”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup siarczanu miedzi”