Zakup podłoży do badań mikrobiologicznych – zapytanie ofertowe

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu podłoży do badań mikrobiologicznych, które używane do przeprowadzenia testów czystości powierzchni na prototypach przedmiotów do testowania procesu technologicznego.

Wymagania:

  • podłoża przeznaczone do stosowania w służbie zdrowia, gastronomi, przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym do kontrolowania stanu higieny
  • płytka agarowe przeznaczona do wykrywania bakterii
  • płytka agarowa przeznaczona do wykrywania drożdży i grzybów
  • stojak do przechowywania fiolek z pobranymi próbkami na podłożach


Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 20.06.2020 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

UWAGA!!! W związku z epidemią kororonawirusa termin składania ofert został przedłużony do 31.10.2020

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup podłoży do badań mikrobiologicznych”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup podłoży do badań mikrobiologicznych”