Zakup oprzyrządowania do wanien – zapytanie ofertowe

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.:

„Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu oprzyrządowania do wanien do procesu anodowania i elektroosadzania metali.

Minimalne wymagania sprzętowe:

 • hermetyczna szafa sterująca wykonana w klasie PSH IP65 przeznaczona do montażu na ścianie o minimalnych wymiarach: 300x300x150 wyposażona w zamek hermetyczny
 • rozdzielnica 12 polowa typ RN12, klasa IP55
 • wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A, 0.03A, typ AC CFI6
 • termoregulator typ T-Blue 02 z rejestracją parametrów
 • pulpit sterujący typu G2111C o minimalnych wymiarach 120x200x92 wykonany z poliwęglanu w klasie szczelności IP65,
 • elektrozawory typ ZS1DF-VF D15
 • przewody sterujące 70m
 • zasilacz 12v5A typ DDR-60G-12
 • styczniki modułowe jednofazowe typ KLI-R kolor czerwony 2szt.
 • stycznik modułowe trójfazowe 230V typ LED SR- RGB
 • lampki sygnalizacyjne jedno i trójfazowe typ m- IS25-20 2szt.
 • lampka sygnalizacyjna jedno i trójfazowe typ m- IS25-40
 • złączki do wykonania połączeń elektrycznych 50szt.
 • timer typ Tim-Blue 02 230V zawierający czujnik DS18B20 oraz czujnik poziomu cieczy i czujnik przepływu cieczy FS-M1014H-GG-FF
 • katoda do procesu anodowania o wymiarach 1400x600mm
 • przeciwkatoda inwertna do procesów elektroosadzania wykonana z siatki tytanowej platerowanej o powierzchni około 30dm2
 • rury 20m
 • łączniki 50 szt.

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 23.09.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup oprzyrządowania do wanien”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup oprzyrządowania do wanien”