Zakup odczynników chemicznych – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 12.11.2019 roku zostali wybrani dostawcy odczynników chemicznych.

Na dostawcę:

  • wodorotlenku sodu wybrano firmę Odczynniki Chemiczne,
  • kwasu siarkowego i kwasu azotowego wybrano firmę Chemi KAm
  • Blitz Galvo wybrano firmę Klara MK.

We wszystkich przypadkach wybrana została oferta najtańsza.

Zapytanie ofertowe – zakup odczynników chemicznych

„Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu odczynników chemicznych niezbędnych do przygotowania kąpieli do procesu anodowania elektroosadzania metali, oraz procesów przygotowawczych:

  • kwas siarkowy 95% : 8 beczek (240 l)
  • Quimal 1 beczka (30l) lub NaOH czda 100kg
  • Lumia Clean 25kg
  • 2 beczki 55% HNO3 (60l)

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 23.09.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

INFORMACJA: termin składania ofert przedłużony został do dnia 12.11.2019 r. do godz. 23:59

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup odczynników chemicznych”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup odczynników chemicznych”