Zakup mierników grubości – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – Wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 30.09.2019 roku wybrany został dostawca mierników grubości.

Wybrana została oferta złożona przez firmę ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Proponowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania zapisane w zapytaniu ofertowym. Jest to oferta najtańsza posiadająca zintegrowaną sondę pomiarową. Przyznano 14.4 punkty na 16.8 możliwych.

Zapytanie ofertowe – zakup mierników grubości

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

proszę o przesłanie oferty na zakup mierników grubości (2szt) – przenośny przyrząd do pomiaru grubości powłok anodowych na aluminium przystosowany do pracy w warunkach przemysłowych o następujących parametrach:

  • automatyczne rozpoznawanie podłoża
  • możliwość wyboru metody pomiaru
  • możliwość pracy bez konieczności dokonywania kalibracji
  • możliwość wyboru jednostek w mikrometrach
  • zakres pomiarowy: 0 – 2000 mikrometrów dla NF/Fe oraz NC/NF
  • dokładność pomiaru dla zakresu 0 -75 mikrometrów poniżej 1.5 mikrometra
  • wyposażony w zintegrowaną sondę pomiarową, folię kalibracyjną, aluminiowy standard podłoża do przeprowadzenia kalibracji

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 23.09.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
2. Oferty można składać:

osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup mierników grubości”

w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup mierników grubości”