Zakup komory świetlnej – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 4.11.2019 roku wybrany został dostawca komory świetlnej.

Wybrana została oferta złożona przez firmę Envisense. Złożona oferta spełniała wszystkie warunki zapytania ofertowego. Jednocześnie była to oferta najtańsza i otrzymała największą ilość punktów – 16,4.

Zapytanie ofertowe – zakup komory świetlnej

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu komory świetlnej.

Wymagania sprzętowe:

  • źródła światła: D65 (6500K), UV, F(2700K), CWF(4150K), TL84(4000K)
  • wyposażona w stolik o nachyleniu 450
  • spełniająca normy: DIN, ANSI, BSI
  • nie emitująca ciepła
  • licznik zużycia lamp

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 31.10.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup komory świetlnej”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup komory świetlnej”