Zakup komory solnej – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 17-02-2020 wybrany został dostawca komory solnej.

Wybrana została oferta złożona przez firmę ANTICORR z Gdańska. Złożona oferta spełniała wszystkie warunki zapytania ofertowego i była ofertą najtańszą.

Zapytanie ofertowe – zakup komory solnej

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu komory solnej wraz ze sprężarką o następujących parametrach:

– pojemność komory – około 120l
– komora do badań korozyjnych – test mgły solnej
– regulacja temperatury

KOD CPV: 38970000-5 (Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne)

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 20.12.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

INFORMUJEMY, że termin składania ofert został wydłużony do 17.02.2020r.

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup komory solnej”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup komory solnej”