Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa sukcesywna odczynników i materiałów

Dotyczące realizacji projektu „ Aktywne mikrobiologiczne nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna odczynników i materiałów (określonych jako opakowania/pojemność/waga) do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego) zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące prowadzonego postepowania znajdują się na stronie internetowej bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227269