Zakup azotanu srebra – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 18.11.2019 roku wybrany został dostawca azotanu srebra. Wybrana została oferta złożona przez firmę Chemi Kam ze względu na szybki termin realizacji.

Zapytanie ofertowe – zakup azotanu srebra

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu azotanu srebra (1 opakowanie). Azotan srebra używany będzie do sporządzenia kąpieli do procesu elektroosadzania srebra w warstwie anodowej.

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 23.09.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

INFORMACJA: Termin składania ofert został przedłużony do dnia 18.11.2019 godz. 23:59

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup azotanu srebra”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup azotanu srebra”