Wybór laboratorium – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 30-12-2019 roku wybrane zostało laboratorium Śląskie Centrum Ochrony Pracy w Czeladzi. Była to jedyna oferta, którą otrzymaliśmy i spełniała wszystkie kryteria zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe – wybór laboratorium

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardzo proszę o zgłaszanie ofert na przeprowadzenie następujących badań w akredytowanym laboratorium:
– analiz ilościowych powierzchni (Ilość próbek do przebadania to około 60szt.)
– badań środowiska pracy
– pomiaru emisji do środowiska.

Wszystkie badania chcemy wykonywać u jednego dostawcy ze względu na to, aby badania były prowadzone w sposób komplementarny, jedną metodą badawczą.

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 20.12.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
2. Oferty można składać:

  • osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: wybór laboratorium”
  • w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: wybór laboratorium”