Wybór dostawcy – zapytanie ofertowe zasilacz impulsowy

W dniu 23.09.2019 został wybrany dostawca zasilacza impulsowego. Zapytanie ofertowe na zakup tego urządzenia (zapytanie ofertowe 2/2019 zasilacz impulsowy) umieszczone zostało w bazie konkurencyjności, na stronie internetowej zakładu: www.grupa-elbit.pl oraz wysłane do 12 potencjalnych dostawców. Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi opisane w punkcie VI – pozostałe informacje zapytania ofertowego nr 2/2019 zasilacz impulsowy. Maksymalna liczba punktów, którą można było otrzymać wynosiła 11.8.

Wybrana została oferta złożona przez firmę Technologie Galwaniczne Sp. z o.o., która otrzymała największą liczbę punktów: 11.4 punkty.